De kracht van het geloof

Mensen zonder geloof verwilderen. Verlies van kennis van goed en kwaad is het onvermijdelijke gevolg. Het gebeurt om ons heen, en dat roept grote onzekerheden op: Waar gaat deze wereld heen? Waar leef ik voor? Hoe kunnen we de vrede bewaren?

Vanuit het geloof is daar een antwoord op, maar dat wordt niet rondgebazuind. Velen beseffen zelfs niet dat het Evangelie zoveel te bieden heeft, en zoeken hun houvast elders. Vrede, geluk, inzicht, een levensstijl en tolerantie, zo belangrijk in een maatschappij op drift. Een vast geloof wapent mensen tegen racisme en gewelddadigheid, tegen pessimisme en extremisme. Wie geen innerlijk houvast heeft, is daar al gauw gevoelig voor.

Natuurlijk heeft het geloof meer kanten dan maatschappelijke. Het gaat vooral om godskennis en verlossing. Iemand met een zuiver geweten en een eeuwige hoop staat sterk in deze wereld. Hij zal het goede nastreven, zin in het leven ervaren, bereid zijn zich voor anderen in te zetten. Leert de ervaring ons dat niet, en zien we het niet om ons heen? We beseffen dat niet elke gelovige positief uit de verf komt, noch elke ongelovige negatief. Maar verruwing volgend op geestelijk verval is vaker geconstateerd.

Bloeide ooit het fascisme niet op in gebieden met zwakke kerken? “Tegen de revolutie het Evangelie!” zei Gtroen van Prinsterer 150 jaar geleden al. Niet het geloof veroorzaakt geweld (zoals sommigen menen, die oude godsdienstoorlogen aanvoeren, alsof die iets met godsdienst te maken hadden...) maar het verwerpen ervan!

Niet dat de kerk zonder smet is. We kennen een onzalige vermenging van geloof met de politiek, al is dat strijdig met de aard van het christelijke geloof, dat minder cultuurgebonden is dan de Oosterse religies en niet aan de politiek geliëerd als de Islam. Van origine is ze een anti-cultuur, politiek neutraal en principieel geweldloos. Maar mét andere religies heeft ze gemeen, dat ze een gevoel van saamhorigheid bewerkt en mensen leert goed en kwaad te onderscheiden.

“Anders zijn wij overgeleverd aan de goden...” waarschuwt het Humanistisch Verbond in een radiospotje de mensen, die het belang van aansluiting bij die bejaardenclub niet inzien. Ze doet alsof ze een octrooi heeft op het geloof in de ‘kracht van de mens’. Laat een Christen daar nu ook in geloven! Hij benut die om God en de mens te dienen, zonder hulp van het als vrijdenkersbond operende H.V.

Toen New Age nog meetelde, meende ze leverancier van innerlijke vrede te zijn. De kerk had meer reden dat te zeggen..., maar zweeg. Het geloof heeft veel te bieden. Het wordt tijd dat de wereld in te slingeren. De groei van Gods kerk is een zegen voor de wereld!

Bram Krol

Bron:  Bulletin voor Gemeentegroei  (Nov/dec 2006)