Top_projecten.jpg

We hebben een vijftal nieuwe, strategische projecten. Wie helpt ons? Wie ziet een kans om er iets moois van te maken? We hebben extra hulp nodig. Ze zijn groter dan wat we nu aankunnen, maar we zien er Gods bedoeling in, evenals onze vrienden in de betreffende landen. Bovendien zijn ze van groot belang voor het levensgeluk en de levenskansen van velen.


 

NIEUWE PROJECTEN

PROJECT EEN

PYGMEEËN, Dem. Rep. CONGO, Provincie Mai Ndombe

De levensomstandigheden van de pygmeeën zijn sub-humaan. Ze worden bovendien zwaar gediscrimineerd. Ze krijgen vaak geen toegang tot school en gezondheidszorg. We willen hen helpen met onderwijs, gezondheidszorg en agrarische vorming. Het gaat om de pygmeeën in de gebieden van Nkau, Lokolama en de wijde omgeving van Oshwe. In die streken wonen ongeveer 50.000 mensen, voor de helft zijn dat pygmeeën. Ze wonen diep in de oerwouden van de Mai-Ndombe, centraal in Congo.

Ze hebben behoefte aan kleding, medicijnen, verbandmiddelen, brillen, lampen, zout, muggennetten, schoeisel en plaids. Een reis naar hun gebied, inclusief hulpgoederen (op de motor, over onbegaanbare paden) komt op iets minder dan 4000 euro. Maar om blijvende hulp te bieden (en een kans op vooruitgang), is minstens nog 50.000 euro nodig.

Door een goede gever waren we in staat om alvast enige hulp te bieden. We hebben contact met 12 evangelisten onder de pygmeeën en we hebben samen met hen enkele kerkjes kunnen stichten. Willen we ook iets doen aan onderwijs en gezondheidszorg (en dat is nodig voor een verdere emancipatie van deze bevolkingsgroep) dan is veel meer geld nodig.

In de Mai Ndombe wonen meer dan 100.000 pygmeeën, van wie de overgrote meerderheid nog nooit van Jezus heeft gehoord. In aangrenzende delen van de Kasaï en de Evenaarsprovincie wonen nog eens ongeveer 200.000 pygmeeën.

Onze directeur voor Franstalig Afrika, ds. Bernardin Kasese Luswa, heeft begin 2022 een nieuwe strategie uitgestippeld. Mensen, die zelf in de Mai Ndombe wonen, zullen het werk leiden. Hij zal het controleren. Evangelisatiewerk is relatief eenvoudig. Pygmeeën snakken naar het Evangelie en zien het als een belangrijke stap om ‘als mensen erkend te worden. Maar dan de volgende stap. Die ligt op het terrein van het onderwijs, want zeer weinigen van hen kunnen lezen of schrijven. En gezondheidszorg is er voor hen niet of zeer weinig, omdat ze door de ‘heersende klasse’ als een ‘veredeld apenras’ worden beschouwd. (Discriminatie vind je overal op aarde.) Daar moeten we iets aan proberen te veranderen. Verder zullen we wijs te werk moeten gaan. Ook de bantoes in het oerwoud mogen we niet vergeten als we de sociale spanningen tussen die twee groepen willen helpen oplossen.

Voor informatie over de pygmeeën: zie het boekje van Bram Krol: ‘Schreeuw uit het oerwoud’. (Zie info op www.bramkrol.com; te bestellen via onze site.)

 (project Pygmeeën; vernieuwd 1-5-‘22)

 

PROJECT TWEE

DE SANTALI (India, Bangladesh en Nepal)

De Santali vormen een gemeenschap van meer dan 7,5 miljoen mensen. Ze zijn donkergekleurde Austro-Aziatische negroïden. Daarom worden ze in het Hindoeïsme als outcasts beschouwd en als zodanig ook behandeld. Ze hebben hun eigen taal. Ze wonen verspreid over noordoostelijk India en het noorden van Bangladesh, met nog een betrekkelijk klein aantal in Nepal. Ze spreken de talen van de gebieden waar ze wonen, maar communiceren onderling in hun eigen taal. Bijna twee derde van hen hangt het Hindoeïsme aan en een derde volgt de eigen animistische religie. 5% van de Santali is Christen. De meeste Santali wonen in West-Bengalen en Jharkhand.

Er is iets boeiends met de Santali – ook wel Santal genoemd. Ze staan hier en daar wel open voor het Christelijke geloof, omdat ze genoeg hebben van de discriminatie die ze ondervinden van vooral de Hindoes, maar ook van moslims. Er zijn nauwelijks werkers onder hen. Stichting Facilite is onder hen present in Bihar en Nepal. Ds. Suresh Marandi uit Nepal is bezig de nazorgmaterialen voor hen te vertalen. De Santali hebben lektuur in hun eigen taal. Hij is ervan overtuigd duizenden van zijn stamgenoten voor Christus te kunnen winnen, overal waar ze wonen. Die nieuwe gelovigen worden dan op hun beurt zendelingen in hun eigen omgeving.

In Bihar worden Christenen erg vervolgd door fanatieke Hindoes. Maar omdat de Santali hun eigen taal spreken en bovendien outcasts zijn, worden ze vaak met rust gelaten. Ook een andere Indiase deelstaat, Odissa, staat bekend om haar fanatisme. Geen zendeling kan daar werken, maar wel de eigen inwoners.

De talen die in die gebieden gesproken worden zijn: Hindi, Urdu, Oria en Bengaals. Dat zijn bij uitstek gebieden waar het Evangelie weinig of in het geheel niet bekend is. Middels deze nieuwe werkwijze kan het Evangelie met nieuwe kracht verbreid worden, eerst onder de Santali, daarna in het kolossale gebied waar ze wonen. Onze nazorgmaterialen zijn daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Het project zal in eerste instantie worden opgezet met de vier mensen die nu al onder de Santali werken. Zij kunnen Santali gelovigen elders trainen in het gebruik van de materialen.

 

De aanvangkosten voor het project:

 1. Drukken van het boekje ‘Opbouw’ in het Santali, voorlopig 5000 exemplaren   1250,-- euro
 2. Drukken van een boekje voor a.s. kringleiders, voorlopig 1000 exemplaren       850,-- euro
 3. Bijdrage voor de vertaler en voor het type- en zetwerk                                   550,-- euro
 4. Vervoerskosten                                                                                           375,-- euro

TOTAAL                                                                                                              3025,--

Dit project is nog geheel in ontwikkeling. De eerste stap kunnen we waarschijnlijk wel bekostigen. Maar daarna moeten er meer stappen volgen, en dat zal tien- tot twintigmaal hogere uitgaven betekenen. De toekomst zal uitmaken hoe snel alles zal lopen en in hoeverre onze aanpak een materialen in een behoefte voorzien.

U kunt up-to-date informatie krijgen over de voortgang van dit project als u hieraan wilt meewerken. Dit is een project dat jaren vooruitziet: evangelisatie, nazorg, training en inschakeling van de nieuwe gelovigen in evangelisatie, het klaarstomen van hun gemeenten om multicultureel te worden en aanpassing aan de realiteit van minstens 4 verschillende taalgebieden. Dat maakt dit project heel strategisch en interessant.

Al snel zullen we voor de uitvoering van dit project enkele werkers moeten aanstellen. Dat wordt nog knap lastig, want het is bijna ondoenlijk om geld over te maken naar India voor Christelijke doelen. Naast werkers krijgen we te maken met de aanschaf van materialen, reiskosten e.d., en daarna evangelisatie annex geestelijke vorming in tal van plaatsen.

April 2022

 

PROJECT DRIE

EVANGELISATIE ONDER MOSLIMS (IVOORKUST)

In Ivoorkust hebben we een comité samengesteld uit leidinggevende predikanten die ooit moslim waren. Eén van het heeft zelfs theologie gestudeerd aan de befaamde Al Azhar universiteit in Caïro. We hebben al een boekje uitgebracht met een zeer doordacht getuigenis van één van hen. Nu willen we tot een veel grotere aanpak komen: lectuurverspreiding, boodschappen op een usb-stick en via de social media en de opzet van studiegroepen. We maken dit een aparte tak van arbeid, die los staat van ons andere werk in West-Afrika - vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en het oprukkende jihadisme. Informatie hierover kunnen we slechts in vertrouwen geven.

(1-5-2022)

 

PROJECT VIER 

KINDERBIJBELS, IVOORKUST

We hebben reeds een tweetalige kinderbijbel geproduceerd en uitgedeeld onder leden van de Dan stam in het verre westen van Ivoorkust (de stam telt 1,5 – 2 miljoen mensen). Binnenkort volgt de verspreiding van eenzelfde tweetalige kinderbijbel voor de Bètè stam, die iets meer naar het oosten wonen in mid-west Ivoorlkust. Ook voor deze stam, waar we veel open deuren hebben, is een tweetalige kinderbijbel (Bètè-Frans) een goede mogelijkheid om het Evangelie in veel dorpen en steden te laten doordringen. De onkosten voor dit project zijn nog niet gedekt. Er is nog minstens 25.000 euro hiervoor nodig. Dat is een groot bedrag. Het totale project komt zelfs op bijna 80.000 euro, maar in een groot deel van dat bedrag is al voorzien. (Drukkosten, vervoer, opslag, douane…) Maar voor dat bedrag heb je dan wel 12.500 zendelingen in net zoveel gezinnen. De Bètè zijn voor ruim 30% gekerstend, maar het geloof van velen is zwak en er is heel weinig kennis van de Bijbel. Dit project willen we in elk geval doorzetten.

De belangstelling voor de Bijbel proberen we ook onder ouderen te vergroten door het opzetten van tal van bijbelgroepen. Alleen al onder de stam Dan doen aan zulke groepen 4 à 5000 mensen mee, merendeels nieuwe gelovigen. De kinderbijbel speelt een grote rol om de belangstelling van ook ouderen te trekken. Kinderbijbels zijn heel zeldzaam in Ivoorkust. Ze zijn erg duur en nauwelijks te verkrijgen. Ze worden ons bijna uit de handen gerukt!

Na de Bété willen we denken aan de Baoulé, die in het centrale deel van het land wonen. (Er zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen die deze taalk spreken; het is ‘één van de meest gekerstende stammen in Ivoorkust). Vertalen, drukken, en alles wat er verder bij komt kijken om die kinderbijbel bij de mensen te krijgen komen op ongeveer 80.000 euro. De Baoulé hebben er nog sterker naar gevraagd dan de leden van de stammen Dan en Bété. De Baoulé gebruiken sinds lang hun taal op schrift.

Dus: Nog 25.000 euro te gaan voor de Bété-Franse kinderbijbel en 80.000 voor een nog te vertalen Baoulé-Franse kinderbijbel. Hiermee kunnen we gezinnen en kerken helpen in hun bijbelonderwijs en hun evangelisatiewerk. (Project vernieuwd op 1-5-2022)

 

PROJECT VIJF 

De Kirati en het Goed Nieuws

                             Bijzondere gebeurtenissen in Nepal

Enkele bergstammen in oost-Nepal en Sikkim (India) vormden in het verre verleden een eenheid. Ze staan bekend onder de naam Kirati. Het gaat om meer dan twee miljoen mensen. Zij behoren vooral tot de Limboo stam en een groot deel van de Rai stam. Verder horen er nog enkele kleinere stammen bij, zoals de Sunar. Een kwart van de Kirati volgt het oude, Tibetaanse Bon geloof, een kwart is Hindoe en ruim de helft volgt goeroe Atmananda. Maar die stromingen zijn niet scherp afgebakend. Sinds oude tijden geloven de Kirati in één God (Mang).

Sinds eind 2003 heeft Bram Krol contact met de Kirati en hun goeroe. Er is vanaf het begin gestreefd naar meer onderling contact. Een aantal sociale projecten kwam tot stand, met als belangrijkste de bouw van een ziekenhuisje in hun centrum, het grote dorp Larumba (district Ilam, gelegen dicht bij de grote stad Damak). Atmananda heeft Krol een goeroe genoemd, waarmee hij de tweede erkende geestelijke leider onder de Kirati is. Maar hij kreeg niet de gelegenheid de Kirati in groten getale toe te spreken – op één keer na. Daarin lijkt nu verandering te zijn gekomen.

In februari ’22 bezocht het team van Facilite-Nepal, samen met Bram Krol Larumba, ter gelegenheid van het feit dat (eindelijk) het ziekenhuisje volledig operationeel is. Hij had de sterke impressie dat de tijd was aangebroken om aan te dringen op spreektijd tijdens de grootste jaarlijkse samenkomst (met tienduizenden bezoekers) van de Kirati. Dat werd voordien afgehouden door het bestuur van de Kirati beweging. Dit keer was er geen probleem. De goeroe had een ‘openbaring’ ontvangen dat hij samen met mensen uit verschillende wereldreligies de boodschap van wereldvrede moest brengen. Dit verzoek werd daarom gezien als een noodzakelijke ontwikkeling.

Op zondag 4 december is het de bedoeling dat Bram Krol gedurende een uur de mensenmassa toespreekt. Het is belangrijk te beseffen dat Kirati geen kerk zijn of iets wat daar maar op lijkt. Ze zien zichzelf als een geestelijke stroming die verwant is aan Jodendom en Christendom. Maar een aantal belangrijke leiders van deze beweging willen de band met het Christelijke geloof verstevigen. Men voelt zich erg ingekapseld door het Hindoeïsme, de meerderheidsreligie van Nepal. Het is duidelijk dat er op 4 december geen kerk verkondigd kan worden, wel Christus.

Wat dat te weeg gaat brengen? Niemand die het weet. Maar wat we wel weten, is dat duizenden Kirati ijverig noteren wat er die dag gezegd wordt, want ze zoeken leiding en houvast in de woorden die dan gesproken worden.

De Stichting Facilite bereidt zich voor op wat gaat gebeuren. Er worden mensen getraind en er zullen materialen moeten komen voor verdere informatie en begeleiding van de mensen die zich aangesproken weten, speciaal van en voor de Kirati. We willen de eenheid onder de Kirati niet verbreken maar wel het Goede Nieuws helder maken. Dat vereist veel wijsheid.

Dat betekent ook dat we moeten investeren in informatieboekjes en nazorgmaterialen die bestemd zijn voor de Kirati gemeenschap. We willen hun eenheid niet verbreken. We staan ervoor zoals ooit Jezus, toen Hij begon met de verkondiging van het Goede Nieuws. Er was toen geen kerk, maar mensen kwamen tot een totaal nieuw geloofsinzicht en vonden een geheel nieuw leven. Gaat dat op die manier ook onder de Kirati gebeuren?

Voor wie meer informatie nodig heeft voor gebed, en voor mensen die er een taak in zien om dit bijzondere werk te ondersteunen, wilt u contact opnemen via onze tweede secretaris, mw. Bartalien Krol: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0183-636179.

Na 19 jaar geduld, lijkt er nu een doorbraak in de betrekkingen met de Kirati gemeenschap te komen. Is dat een Godswonder? Daar heeft het alle schijn van. Nieuwe deuren lijken open te zwaaien.

April ‘22

+++++++++++++++++++

U kunt ons bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Kleinere projecten

 1. Rasuwa  evangelisatieproject - Nepal :Ten noorden van Kathmandu, in het district Rasuwa, woont een Tibetaanse stam van 30,000 mensen. Onder hen bestaan groeiende kerken. Ze spreken een taal die ook in de ten noorden van de grens gelegen streken gesproken wordt (T*ibe*taans). We trainen mensen om hen breed (en ‘grensoverschrijdend’) te laten werken.Eén deel van ons voorbereidende werk is gedaan, het componeren van geestelijke liederen in hun taal en het drukken van een liedboek. Dit werd afgerond in 2013. Maar het werk gaat verder. Nu willen we uitgebreid evangelisatiewerk starten aan beide zijden van de grens. Voorlopige kosten: 4500,-- euro.

 2. Een motorfiets voor Fréderique Samy – Ivoorkust : Samy (zo wordt hij genoemd) was onze eerste nazorgwerker in Ivoorkust. Hij is een goede studieleider, maar ook een bekwaam evangelist. Hij heeft dringend een betere tweedehandse motorfiets nodig. Kosten: 2875 euro. Dat geeft hem de mogelijkheid om grotere reizen te ondernemen naar doren waar het Evangelie nog niet is doorgedrongen.

 3. Start van ons werk in Congo-Brazzaville : Vanuit Kinshasa, de hoofdstad van de Dem. Rep. Congo, is het heel gemakkelijk naar de hoofdstad van het ander Congo te reizen, aan de overkant van de zeer brede Congo rivier. Contacten liggen er al, evenals een uitnodiging om tentallen predikanten te vormen in het denken van Gemeentegroei en een cursus te geven voor tientallen nieuwe leiders van nieuwe nazorggroepen. Onze vrienden uit Kinshasa, de predikanten Albert Keïta en François Mufokoto kunnen dit voor hun rekening nemen. Het is onze verwachting dat we voor iets minder dan 3000,-- euro een belangrijke uitbreiding van ons werk naar de Volksrepubliek Congo kunnen regelen.

 4. Werk in Luozi, Dem. Rep. Congo : Er doet zich iets heel opmerkelijks en alarmerends voor in het verre westen (in de zogenaamde olifantsslurf) van Congo. Er is daar een stadje, Luozi, dat terug dreigt te vallen in het oude animisme. De drijvende kracht hierachter is een parlementslid, dat in zijn gebeid zelfs het Christelijke geloof wil verbieden. Verschillende priesters zijn al aangevallen en soms ook weggevlucht. Daar hebben we bijzondere contacten, en er zijn een aantal kleine kerkjes waar we mee in contact staan, maar die ook bedreigd worden. We willen door het aanbieden van Bijbelstudies velen winnen voor Christus. Daarvoor zijn nazorgbijbelstudieboekjes nodig, we moeten er cursussen voor kringleiders houden en af en toe heen en weer reizen (het is een heel moeilijk toegankelijk gebied, met bijna onbegaanbare wegen). Voor 2500 euro kunnen we het werk realiseren.  

 5. Voortzetting van ons werk in Guinee : In maart heeft ds. Philippe Makaye (Ivoorkust) tal van geestelijke leiders gesproken, een introductie gegeven in het denken van Gemeentegroei, een evangelisatiecursus gegeven (bezocht door 700 mensen) en contacten gelegd met theologische instellingen. Het is de bedoeling in november ’22 grote cursussen te geven voor predikanten over Gemeentegroei, onderwijs te geven aan theologische instellingen en tal van kringleiders voor de nazorg te trainen. De belangstelling daarvoor is groot, en de kerken groeien als kool in Guinee, maar hebben dringend wat meer onderwijs en studiematerialen nodig. We moeten een nieuwe druk van verschillende materialen laten maken (vooral nazorgboekjes en instructie voor de kringleiders) en we moeten een aanzienlijke hoeveelheid materalen verschepen naar Conakry. Inclusief de reizen van Bram Krol en Philippe kunnen we voor 5250,-- euro onze eerste doelen realiseren en kerken in het hele land bemoedigen en oriënteren.

 6. Een motorfiets voor Arjun en nazorg in het dorp Dama Chowk (Nepal) : In maart 2022 kwamen de eerste mensen tot geloof in Dama Chowk, waar eerder het Evangelie volslagen onbekend was..Het dorpje ligt niet ver van het stadje Bhojpur (15 km.) in de bergen van Oost-Nepal. Daar in de buurt werkt onze evangelist Arjun (Taksar). Hij zou de nazorg kunnen leiden voor Dama Chowk, maar heeft daarvoor een lichte motorfiets nodig. 2600,-- euro.

 7. Start van ons werk in Maleisië : We hebben veel contacten met Nepalezen die als gastarbeiders werken in verschillende Aziatische landen. Velen van hen komen – wanneer ze bevrijd zijn van de controle van dorp en familie – tot geloof in Christus. We willen hen helpen door kringleiders te trainen en een goede nazorg op te zetten. We kunnen daarvoor de in Nepal ontwikkelde materialen gebruiken, en door ons gevormde Nepalezen vragen als parttime zendelingen dit werk op te zetten. In eerste instantie denken we aan Maleisië, waar we al veel contacten hebben. Bovendien heeft de grootste protestantse groepering (de Methodistische Kerk van Maleisië) ons gevraagd om cursussen Gemeentegroei voor hun predikanten. Deze kerken zijn voor een groot deel Engelstalig en hebben vooral Tamils (die ooit als werkers op de plantages dienden in de koloniale tijd) tot lid. Een eerste bezoek, verzending van literatuur e.d. zal op ongeveer 2750,-- euro uitkomen. Onze Nepalese leider kan voorlopig het contact met Maleisië onderhouden. (1-5-2022)

 


AFGERONDE PROJECTEN:

 

KRINGLEIDERSTRAINING VOOR NEPAL (Februari 2020)

Wij proberen door vragen te stellen mensen zelfstandig de bijbel te laten onderzoeken. Dat legt een stevige basis voor hun geestelijke ontwikkeling. Dat is heel anders dan het Nepalese schoolsysteem. Daarom willen we mensen trainen in deze voor hen nieuwe didactische vorm. Daar hebben we een boekje met een kringleidershandleiding voor laten drukken; kosten: 1300 euro voor 1000 exemplaren (februari 2020). Een deel van de kosten was voor de vertaler en de correctors. Inmiddels verscheen er ook al een tweede druk. Voor dit project kwam ongeveer 2500 euro binnen. Dat was bijna 1000 euro meer dan we nodig hadden, maar dat geld is besteed aan een derde druk van ons nazorg-bijbelstudieboekje (10.000 exemplaren). Dit project werd afgerond in december 2019.

 

RADIO-uitzendingen in het Yacouba, Ivoorkust

F.m.-uitzendingen in het gebeid van de stam Dan, in hun eigen taal, zijn populair. Nergens in Nederland zul je meemaken dat mensen samendrommen om naar een bijbelse toespraak te luisteren op één van de weinige radiootjes. Tweemaal hebben we een proef genomen met FM-uitzendingen, in ’16 en in ’17. Tientallen mensen kwamen erdoor tot geloof. Reacties komen van heinde en ver, ook vanuit Liberia. Dit is één van de meest vruchtbare projecten die we kennen. Trans World Radio-Nederland heeft dit project bekostigd. Het loopt v.a. juni 2018, met goede resultaten en veel luisteraars.

 

Boek over Gemeentegroei voor Kongo

Er zijn in november 2019 5000 exemplaren gedrukt van de Franse editie van Gemeentegroei Compleet (‘Survol de la Croissance de l’Eglise’). Een prachtige ontwikkeling, waarvoor we dankbaar zijn, is dat een onbekende gever de kosten van transport en inklaring voor zijn rekening neemt. (12-12-2019)

 

Brochure over de origine van de stam Dan

In november 2019 verscheen een brochure over de herkomst en de omzwervingen van de stam Dan, die tot slot neerstreek in Ivoorkust. Bij de aanbieding van de tweetalige kinderbijbel op 27 nov. 2019 werd ook deze brochure aangeboden. Veel autoriteiten uit onderwijs en politiek waren er bijzonder in geïnteresseerd. Dank aan alle goede gevers! (12-12-2019; er verscheen eind 2021 een tweede druk van dit boekje.)

 

Zaaltje voor Benares, India

Ram Nath kan de mensen niet meer kwijt in zijn huis, als hij een samenkomst belegt. Inmiddels is er een zaaltje aan zijn huis gebouwd, groot genoeg voor de nieuwe gelovigen in zijn dorp. Open lucht bijeenkomsten worden tegenwoordig in India dioor fanatici verstoord. Het project is afgerond in april 2018.

 

BOEKEN VOOR LIBERIA/START ACTIVITEITEN LIBERIA

Liberia heeft een jarenlange, vernietigende burgeroorlog gekend. De mensen zijn teleurgesteld in elkaar, de politiek en de kerk. De kerken moeten hun weg weer vinden, vooral omdat veel mensen terugvallen in het oude animisme. Ze vormen tal van religieuze en geheime, occulte gemeenschappen. Liberia is toe aan kerkvernieuwing en evangelisatie. De kerken hebben ons gevraagd om predikantencursussen over Gemeentegroei en verdere vorming. Het boek ‘Gemeentegroei compleet’ is in een tweede Engelse druk verschenen, evenals al onze andere materialen, met als aandachttrekker de Engelse versie van ‘Jesus Multinational’, in het Enegels verschenen onder de naam: “Jesus Supranational’. Uiteindelijk kostte het drukwerk, de verzending en inklaring van de boeken en de start van ons werk in Liberia ongeveer 50.000 euro, waarvoor we enkele bijzonere, grote giften mochten ontvangen. (Start van het project was 12-12-2019). Voorlopig afgerond: 1-5-2022

 

EERDERE AFGERONDE PROJECTEN

Eerdere projecten die al zijn afgerond betreffen: Noodhulp na overstromingen en een aardbeving in Nepal (2016/2017), bijlessen en onderwijs voor de allerarmsten in gebieden rond Damak in Oost-Nepal en in Bardiya in West-Nepal (2010 – 2019); vervoersmiddelen voor diverse evangelisten (dit kwam herhaald voor); visvijverprojecten in West-Ivoorkust (afgerond september 2017); honingprojecten in Nepal (afgerond 2014) en nog veel meer.

 

 WILT U MEEBIDDEN EN ZO MOGELIJK  DEZE PROJECTEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN ?