ISLAM, WAARHEID OF LEUGEN?

Vragen over de Islam? Kritiek erop? Durf je de confrontatie aan? Even een paar punten op een rijtje. Voor nieuwsgierigen, bezorgden, leergierigen en geluksvogels, die de kans hebben vrij om zich heen te kijken en graag hun kennis willen opvijzelen. Of ben je misschien een moslim, die meent dat er hoegenaamd niets tegen de logica van zijn geloof valt in te brengen…? Lees dan even door, mijn beste. In veel landen (zeker islamitische) is dat niet goed mogelijk. Of misschien vind je dat het niet uitmaakt wat je gelooft? O godzalige ziel, lees dan geen regel verder. Ik wil je ongefundeerde geluk niet aan het wankelen brengen.

Dit is maar een bloemlezing uit jaren studie. Zou ik mijn aantekeningen uitwerken, dan wordt dat een heel dik boek, maar nu houd ik het kort voor wie wil weten waar de discussie met de Islam nu echt om draait.

 

1.Bijbel of Koran?

Joden en Christenen hebben de Bijbel, grotendeels hetzelfde geschrift. De Islam heeft de Koran, waarvan men aanneemt dat het de meest betrouwbare Godsopenbaring is. Is dat zo?

De Koran noemt, naast Mohammed, 28 profeten. Van drie is weinig bekend, 25 komen uit de Bijbel. Maar hun geschiedenissen haspelt hij in tientallen gevallen door elkaar. (Voorbeeld: Mirjam, de zuster van Mozes, wordt gezien als Maria, Jezus’ moeder. Maar tussen die twee ligt een tijdsverschil van 1500 jaar.) 1)

Sommige dingen, die geen Christen gelooft, worden in de Koran aan Jezus toegeschreven. Hij zou als kleine baby hebben gesproken en kleiduiven tot leven hebben gewekt. 2) Die verhalen stammen niet uit de Bijbel, maar uit latere legenden. De Koran ziet dit als een goddelijke waarheid. Mohammed kon volksverhalen en de Bijbel niet uit elkaar houden. Maar hoe betrouwbaar is de Koran dan?

De Islam meent dat ze voortbouwt op eerdere Godsopenbaringen, en vooral op de Bijbel. Je zou verwachten dat ze eenzelfde boodschap brengt. Maar de Islam is de vreemde eend in de bijt van de monotheïstische wereldreligies. De profeten doen en zeggen andere dingen in de Koran dan in de Bijbel. En over de grote thema’s van: verlossing, eeuwigheid, genade, het wezen van God, levensstijl e.d. bestaan zeer afwijkende gedachten. De Koran breekt met de voorgaande openbaring en bouwt er niet op voort.

Ik wijs ook op de leer van de vervanging die zo belangrijk is voor de uitleg van de Koran. Sommige uitspraken daarin worden ongedaan gemaakt door latere – tegenstrijdige – uitspraken, ook in de Koran. Dat werpt vragen op. God spreekt toch de absolute waarheid? Hoe kan Hij dan eerst het ene zeggen en even later het tegenovergestelde?

Voorbeeld: Joden en Christenen worden geëerd als de mensen van het Boek, die in de ware God geloven. 3) Maar wanneer Mohammed teleurgesteld raakt als ze hem niet erkennen als profeet, geeft hij de opdracht hen te vermoorden of te knechten en het verbod met hen om te gaan. 4) Vreemd, want nog maar enkele jaren eerder gaf hij als de wil van God door dat de Moslims met hun geloofsvragen naar de Joden en Christenen moesten. Vergiste God zich toen? Hun geloof was immers in die tijd niet veranderd.

Moslims hebben hun eigen oplossing voor deze problemen. Bij verschil van inzicht is niet de Koran maar de Bijbel fout, stellen ze. Alleen… Er is geen enkele reden om dat aan te nemen, gezien de zeer oude bijbelmanuscripten die we kennen. Hoe zijn die fouten dan ontstaan? En waarom? Niemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. Hoe kan Allah eerst de Christenen als een betrouwbare bron van informatie aanwijzen, en de goddelijke kwaliteit van de Bijbel erkennen, om dat even later juist te verwerpen? Dat is strijdig met het wezen van God.

Waarom zag Mohammed Christenen/Joden eerst als medegelovigen en later als vijanden en ongelovigen? Het enige wat veranderde was zijn eigen de houding. In Medina werd duidelijk dat ze hem niet moesten, wat hij in Mekka nog niet wist. Niet Gods mening veranderde, maar die van Mohammed…

Onder khalief Othman zijn alle afwijkende versies van de Koran verbrand, om één enkele versie over te houden. Er waren problemen met elkaar weersprekende Korans. Daar is nog iets van te zien in de oudste moskeeën, m.n. in Jemen en de Al Aqsa moskee op de tempelberg in Jeruzalem, met spreuken uit de Koran die niet kloppen met wat wij nu kennen. 5) Dat levert de vraag op: Hoe luidden de diverse soera’s (hoofdstukken) oorspronkelijk? In geen geval kun je stellen dat de tekst van de Koran probleemloos is.

De Koran is in veler ogen een racistisch boek. Geregeld noemt het Joden apen en varkens. Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van zijn afkomst (niet zijn daden), is dat: racisme. En welke invloed heeft het op mensen die deze ‘heilige’ teksten reciteren? 6)

Een ander probleem is dat veel uitspraken in de Koran onbegrijpelijk zijn. Kun je dat zelf dan niet onderzoeken en naar eigen inzicht conclusies trekken? Ho maar. De moslim is verplicht de rond het jaar 1000 vastgelegde geloofsleer te volgen. 7) Wee degene die iets anders zegt. Is die leer geheel in lijn met de oorspronkelijke boodschap van Mohammed? Niemand weet het. Wie echter tot een ander inzicht komt ligt eruit in de geloofsgemeenschap (in Nederland), of kan de gevangenis of de dood tegemoet zien in veel islamitische landen. Daarom hobbelen velen onnadenkend mee.

 

2. WIE IS JEZUS?

De Islam leert dat Jezus een profeet is, de laatste voor Mohammed. Hij heeft wonderen gedaan, werd uit een maagd geboren en heet Het Woord van God, zowel volgens de Bijbel als de Koran. Maar volgens de Koran is Jezus niet aan het kruis gestorven. 8) Is Hij niet gestorven, dan is Hij ook niet opgestaan. Dan heeft Hij ook niet het definitieve offer voor de zonden van de mensen gebracht. Op die punten verschillen Christendom en Islam wezenlijk.

Het Christendom stelt Jezus centraal als de laatste en grootste van de profeten. Maar Hij is meer. Hij is de Zoon van God, net als God de Vader eeuwig, alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Dat verklaart ook de Drie-eenheid. Dit is geen driegodendom, zoals de Islam redeneert. Dat zie je al in het woord: Eenheid. God openbaart zich aan de mens op verschillende wijzen, maar dit doet niets af aan zijn eenheid. De godheid is één, maar die ene God is veelvuldig en veelvormig in zijn wezen en werk.

 Mohammed meende niet alleen dat Christenen geloven in drie verschillende goden, maar ook dat de Drie-eenheid bestaat uit God de Vader, Jezus Christus en Maria. 9) Dat laatste hebben Christenen nooit geleerd. Dit is aantoonbaar een enorme blunder in de Koran. Staan er misschien nog meer blunders in?

Overigens is het interessant hoeveel waars er over Jezus in de Koran is te vinden vanuit bijbels oogpunt.  Op een rijtje de belangrijkste feiten:

1. Jezus is de Man van vrede   Koran 19:33,34

2. Jezus is volmaakt       19:17

3. Hij is de Geest van God       4:169-171

4. Hij is Gods Woord     4:169-171; 3:34-39; 3:40-45

5. Hij is de Brenger van het Goede Nieuws 61:1

6. Hij is aan Adam gelijk                   3:52-59

7. Jezus is de Messias    3:40-45; 4:156,157

8. Jezus is voor ons: genade    19:21

9. Hij bewerkt wonderen                   3:49

10. Hij is de volmaakte Zoon  19:19

11. Hij is de Getuige van dag van de opstanding 4:45; 5:117

12. Hij is de Openbaring voor iedereen      19:21

Deze zaken zijn juist zo opvallend, omdat ze zeker niet van Mohammed gezegd kunnen worden. (Behalve misschien het laatste punt. Wonderlijk hoe deze brokstukken van de waarheid bewaard zijn gebleven.) In de loop der tijden kwamen dan ook geregeld korangeleerden tot de conclusie dat Jezus boven Mohammed staat. Hoe kan Jezus zoveel dingen meer hebben (zelfs volgens de Koran) dan de man die de ‘Zegel der profeten’ heet?

In Jodendom en Christendom wordt de mens verlost door Gods ingrijpen. In de Islam gebeurt dit doordat de gelovige de goddelijke wet navolgt. Die twee opvattingen gaan niet samen. Ligt de verlossing in de mens? Die zal dan altijd onzeker blijven over zijn eeuwige bestemming. Zelfs Mohammed wist het niet. De Islam veroordeelt mensen tot angst en onzekerheid op dit wezenlijke punt, anders dan Christendom en Jodendom, die een liefdevolle en vergevingsgezinde God kennen.

Jezus zou volgens de Koran niet aan het kruis zijn gestorven. De autoriteiten, die Hem wilden straffen, grepen per abuis de verkeerde. Hij zou zonder te sterven in de hemel zijn opgenomen.  Maar – om het nog wat gecompliceerder te maken - stelt de Koran ook dat Jezus wel gestorven is. 10) Dat is tegenstrijdig.

Profeten zijn overwinnaars, geen verliezers volgens de Islam, maar niet volgens de Bijbel. Profeten kunnen net als iedereen vervolgd en zelfs gedood worden. In het geval van Jezus komt daar nog iets bij. Hij moest sterven aan het kruis. Dat was al eeuwen tevoren aangekondigd door de profeten. Wie het kruis weghaalt, houdt iemand anders over dan de Jezus van de Bijbel. De Koran heeft het wel over Isa, maar wie is dat dan?

 

3. JEZUS OF MOHAMMED?

Wie volg je na, Jezus of Mohammed? Wie waren zij? Hadden ze iets met elkaar gemeen?

Mohammed is volgens Koran en Hadith (de beide openbaringsbronnen van de Islam) een massamoordenaar en een seksmaniak. Die twee dingen kun je zeker niet van Jezus zeggen. (Zie ook de Nederlandse verkorte vertaling van Ibn Ishaak, ‘Het leven van Mohammed’, de meest betrouwbare levensbeschrijving van de profeet van de Islam; uitg. Bulaaq, Amsterdam).

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. 11) Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” 12) Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.

Jezus toonde aan zijn tegenstanders slechts liefde, geen haat. Hij leerde ook zijn volgelingen om hun vijanden lief te hebben. 13) De geloofsbeweging die Jezus stichtte was een beweging van liefde voor iedereen.

Mohammed heeft velen gedood en laten doden. Hij overviel ongewapende karavanen 14), liet tegenstanders vermoorden, zelfs een oude man en een stokoude vrouw die het niet met hem eens waren. Hij heeft vredelievende Joodse stammen, in één geval zelfs een stam waarmee hij een verbond had gesloten, op gruwelijke wijze uitgemoord en hun bezittingen geroofd. 15) Was zijn geloofsgemeenschap op die manier geen criminele organisatie? Op instructie van Mohammed moe(s)ten tegenstanders van de Islam worden gedood.

Mohammed hield zich op bepaalde punten niet aan de wet die hij anderen oplegde, bijvoorbeeld ten aanzien van het maximale aantal vrouwen per man. Volgens de Islam mag een man 4 vrouwen hebben, en daarnaast – volgens de meest gangbare uitlegging – nog net zoveel bijvrouwen als hem uitkomt. Verder kan een man scheiden of trouwen wanneer hij maar wil. Maar Mohammed had – naast tientallen (!) bijvrouwen – 13 vrouwen. Gelijktijdig! Hij was dus een grandioze wetsovertreder. Zet Jezus eens naast hem. Geen vrouw, geen seks...

Was zijn huwelijk met zoveel vrouwen een daad van mededogen, zoals sommigen stellen? Kon hij dan niet helpen zonder geforceerd huwelijk? Eén van de vrouwen van Mohammed was een Christin (Safiya). Nadat voor haar ogen haar man en vader waren vermoord, werd ze nog diezelfde nacht gedwongen met Mohammed te slapen. 16) Is dat geen gewetenloos en bruut geweld?

Een andere vrouw van Mohammed was Aisha. Hij huwde haar als meisje van zes. Toen werd ze (deels) van haar ouders gescheiden. Hij sliep met haar toen ze acht was. 17) Dat heet pedofilie. Zo iemand hoort in de gevangenis.

Mohammed had volgens de Hadith de kracht van 30 mannen en kon seks hebben met elk van zijn vrouwen gedurende dezelfde nacht. 18) Wanneer we nu van zo’n onverzadigbare persoon horen, beschouwen we hem als een psychopaat en niet als een profeet.

De Koran zegt dat Mohammed gerechtigd was de wetten voor het huwelijk te overtreden als speciale gunst. 19) Deelt Allah vaker dergelijke gunsten uit? Kun je meer wetten vrijblijvend overtreden? Wat is de waarde van een wet die zonder goede reden ‘mag’ worden overtreden? Is het niet een vreemde ‘bonus’ als iemand de wet ‘mag’ overtreden? Is de wet dan zo slecht?

De aard van de wet is dat ze altijd en overal geldt. Maar wat doe je als iemand zegt dat een bepaalde wet niet voor hem is? Hem tot geestelijk leidsman verheffen? Dit betekent toch minstens dat de wetten van Allah niet altijd, overal en voor iedereen gelden…

De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien. Wie volgen we? Een geweldenaar en seksmaniak? Of Jezus, die zuiver, goed en liefdevol is?

Natuurlijk komen deze gedachten bij talloze Moslims op. Alleen wordt het als een ernstige overtreding gezien om daarover te spreken. Want vrijheid van studeren, denken en spreken bestaat niet in de Islam. Wel, ik hecht aan mijn vrijheid en gun die iedereen.

 

4. HOE MOETEN WE LEVEN?

Ten aanzien van de regels voor onze levenswijze bestaan er aanzienlijke verschillen tussen Joden, Christenen en Moslims. Dat zou je niet verwachten, wanneer alle drie uit de zelfde bron zijn voortgekomen, wat de Islam stelt, met Mohammed als laatste in de rij van de profeten.

Joden ijken hun levensstijl aan de wetten van Mozes. De orthodoxen achten al deze wetten geldig voor de huidige tijd; liberale Joden hebben ruimere interpretaties.

Christenen vinden de Tien Geboden een grondwet voor alle tijden. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Dat is de humane leer van Jezus, heel kort: Zoek het goede voor iedereen, liefde gaat boven alles en wees eerlijk en oprecht. Jezus vat alle wetten samen in: Heb God lief boven alles en houd net zo van je naaste (d.i. alle mensen) als van jezelf. 20) Maar hoe goed de wet van God ook is, je kunt er het paradijs niet mee verdienen, zoals Moslims dat proberen.

Wetten hebben een zeer belangrijke plaats in de Islam. Van alles is voorgeschreven, tot in de kleinste details: Hoe je je moet wassen, nagels knippen, wat je wel of niet mag eten, hoe je je moet kleden, wassen, kappen en nog veel meer. Alles wat met de eredienst te maken heeft, krijgt veel aandacht. Hoe vaak je bepaalde voorgeschreven passages moet opzeggen tijdens het gebedsuur, hoe je je moet buigen, in welke richting, hoe je je precies moet wassen, wat eerst, wat daarna en welke beweging je daarbij behoort te maken. Er zijn ritsen regels voor de vastenmaand, hoe vaak je naar de moskee moet en noem maar op.

Wie een foutje maakt, kan opnieuw beginnen met zijn wasbeurt bijvoorbeeld, of met zijn recitaties. God let erop dat alles op de voorgeschreven manier gebeurt. De nadruk ligt op regels, minder op de gesteldheid van het hart. Juist dat laatste is voor een Christen beslissend. Een Moslim zal menen dat hij - door bijvoorbeeld zijn speeksel overdag tijdens de vastenmaand in te slikken - zondigt en de genade van Allah kan verspelen. Het overslaan van de gebedstijden telt ook zwaar. Deze opvattingen zijn een Christen vreemd.

Maakt het iets uit hoe je je nagels knipt en dergelijke? Volgens de islamitische leer wel. Volgens Christenen moet ieder dat zelf uitmaken. Het nabootsen van de gewoonten van Mohammed, zijn kledingsstijl en zo is voor een moslim een geloofsuiting. Geen Christen die enige waarde hecht aan zulke uiterlijkheden. Het leven is te mooi om je door nutteloze wetten te laten frustreren.

De wetten van de Islam heten de Sharia. De Islamiet meent dat ze van God komen en altijd geldig blijven. Wonderlijk genoeg zijn veel van deze wetten gewoon de oude wetten van de Arabieren van vóór Mohammed. Had Allah zich dan ook aan hen geopenbaard? Volgens Mohammed niet. En toch diezelfde wetten. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid in de Islam.

Er is veel mis met de Sharia. Om te beginnen klopt het niet met de regels tegen diefstal. Natuurlijk moeten daar sancties op staan, maar die moeten in overeenstemming zijn met de zwaarte van een overtreding, anders is een wet onrechtvaardig. Wat te denken van het afhakken van iemands rechterhand 21), zelfs wanneer de buit slechts een klein bedrag (5 euro bijvoorbeeld) betreft? Iemand zonder hand is tot levenslang veroordeeld, kan nooit een normaal inkomen verwerven en wordt maatschappelijk buitengesloten.

Overigens hoeven niet alle dieven zich zorgen te maken. Wie iets ontvreemdt uit een huis zonder dat huis te betreden, komt er veel beter vanaf. En in witte-boorden-criminaliteit (fraude, valsheid in geschrifte, wegsluizen van geld) is al helemaal niet voorzien, ook al gaat het om miljoenen. Dat laat een wezenlijk gebrek van de Sharia zien. Ze is niet aangepast aan de tijd en onrechtvaardig in de strafmaat.

De stem van een vrouw geldt voor de helft van die van een man, waardoor vrouwen altijd het onderspit delven in de islamitische rechtspraak, ook al hebben ze gelijk. 22) Dit is bijzonder schrijnend in zaken van verkrachting. De vrouw is per definitie de schuldige en dient veroordeeld te worden voor overspel, wat haar het leven kan kosten, ook al werd ze verkracht. Daarbij bestaan islamitische rechtbanken louter uit mannen. Die zijn niet juridisch geschoold. Ze maken snel fouten bij het vaststellen van wat er feitelijk gebeurd is. Maar niemand kan die falende rechters ter verantwoording roepen.

Verder is de positie van vrouwen slecht. In veel islamitische landen hebben hond en kat meer vrijheid dan de vrouw des huizes. Ze mag zich niet in het openbare leven begeven, haar stem geldt slechts half in rechtszaken en ze krijgt slechts een kindsdeel van de erfenis. 

Het recht ligt in islamitische landen louter in handen van Islamieten, waardoor minderheden er weinig goeds van mogen verwachten. Bovendien mag een niet-moslim niet tegen een Moslim getuigen en gelden er allerlei beperkende maatregelen voor andersdenkenden (Christenen), waardoor hun rechten voortdurend worden genegeerd, dankzij de Sharia, die ook wanneer deze niet volledig wordt gevolgd toch een grote invloed uitoefent in meer dan 30 islamitische landen. Zou God partijdig zijn? Of is Hij liefdevol en rechtvaardig? In dat laatste geval kan Hij niet de Auteur van de Sharia zijn.

Afval wordt volgens de Sharia bestraft met de dood. 23) Andere religies worden tijdelijk geduld, en soms met grof geweld bestreden. Dat geheel in overeenstemming met de Koran en Mohammed. Zelfs twijfel bij een Moslim en het aankaarten van netelige kwesties wordt als afval beschouwd.

Je leest dagelijks over wandaden in naam van de Islam. Wie zich afvraagt waarom vrijwel alle religieuze misdaden, moorden en zelfmoordaanslagen door Islamieten gebeuren, heeft daar het antwoord. 24) De Islam leert dat en juicht het kwaad in haar naam zelfs toe. Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen. 25) Het doet er niet toe of daar onschuldigen bij omkomen – niemand is namelijk onschuldig. Het feit dat je Amerikaan bent, Nederlander, Christen of humanist, of alleen maar met hen omgaat, is al reden genoeg om je te doden, inclusief vrouwen, kinderen, zieken en gehandicapten. Is dat geen vreemde wet? God wordt zo gezien als de auteur van het kwaad. In het Christendom is dat de duivel. 

 

5. VRIJHEID OM ZELF TE BESLISSEN

Waarom ik zeker geen Moslim word? Wel, hierbij enkele redenen. Waarom zou jij, als Moslim, geen Christen worden? Nu vraag ik het van mijn kant en met redenen omkleed. Die vraag ligt enorm gevoelig. Ik weet dat een Moslim die zelfs niet in overweging mag nemen. Hij zit verstrikt in een vreselijk dwangsysteem.

Kritische vragen over Mohammed of de Koran kunnen iemand in islamitische landen ontslag, gevangenschap en zelfs de doodstraf opleveren. Dit wordt beschouwd als heiligschennis. Een musicus uit Turkije had het over het hemelse bordeel dat de gelovigen na hun dood wacht. 26)  Dit is ‘gewoon’ de leer van de Koran. Na zijn dood wordt een man opgewacht door 72 hoertjes, waar hij eindeloos pret mee gaat maken. 27) Maar de pianist werd in de gevangenis opgesloten. Turkije wenst bekend te staan als een seculiere staat. En dan toch straf, terwijl de man alleen maar ‘vertaalde’ wat er in de Koran staat. Wat zou er met hem gebeurd zijn in andere islamitische landen? En als hij nu eens echt kritiek zou hebben gehad?

Vrijheid van geweten geldt binnen de Islam niet. Deze wordt wel geclaimd door Moslims in gebieden waar ze een minderheid vormen, maar is verleden tijd wanneer zij aan de macht komen. Weliswaar zegt de Koran dat er geen dwang is in de godsdienst, maar in hun landen is slechts dwang, geen vrijheid. 28) Ook hier weer een onbegrijpelijke, innerlijke tegenstrijdigheid…

Je kunt wel Moslim worden, maar je komt nooit meer uit die fuik. Dat betekent de doodstraf, volgens de Sharia. 29) En al die Moslims die graag de Sharia ingevoerd willen zien (zelfs in het Westen gaat dat om miljoenen)? Die roepen in feite op tot de moord op honderdduizenden en het kapot maken van democratie en mensenrechten. Zij zijn de vijanden van alles en iedereen, zelfs van God, die ze trachten te zoeken. Slechts Allah blijft voor hen over.

- Even terzijde: Hoewel Allah de barmhartige Erbarmer heet in de Koran is het zeer opvallend dat er nooit enig teken van erbarming wordt gegeven. De naam is mooi, maar het is slechts een naam, geen realiteit. Hij is hard, haatdragend en genadeloos, volgens wat Mohammed vertelde, altijd bereid om te straffen, maar nooit om te vergeven. -

Ik blijf een voorstander van godsdienstvrijheid. Ook voor de Moslim. Maar door de onmaatschappelijke trekken in de Islam en haar neiging tot dwang en geweld, mogen we Moslims toch minstens vragen duidelijk te maken dat zij geweld verafschuwen en al het mogelijke doen om dat in eigen kring in te dammen. Lukt dat niet? Dan horen ze niet thuis in onze samenleving.

De weg die voor ons ligt is lang. Liefde voor Moslims? Voor mij geen probleem. Liefde van Moslims voor andersdenkenden? Het is geen utopie, maar niet erg gangbaar. Toch zoek ik daarnaar, zolang althans de Islam nog bestaat. Eens zal ze terzijde worden geschoven als een nutteloze en gevaarlijke leugen. Eens breekt de Waarheid door.

Bram Krol, 7 okt. 2014 (verbeteringen 8 okt. 2014)

 

Noten

1  K. 19:27,28

2  K., 2:46; 19:30-33; (kleiduiven) K., 3:49

3  K., 29:46, 10:94, 13:46

4  Alle keren dat de Koran spreekt over liefde en vergevingsgezindheid t.o.v. anderen worden opgeheven door het zgn. zwaardvers, K. 9:5

5  Zie p. 245 Harold ten Cate, ‘De Achilleshiel van de Islam’, Importantia Publishing, Dordrecht 2006; hij vertelt ook van aanzienlijke verschillen met de huidige koranische tekst van spreuken op oude munten.

6  K., 7:166, vgl. 5:60 en 2:65

7  D.i. de zgn. fikh (geloofsleer), die ongeveer sinds het jaar 1000 als onaantastbaar en onveranderlijk wordt gezien door alle islamitische rechtsscholen

8  K. 4:157,158

9  K. 5:116

10  K., 19:30-33, waar over Jezus’ dood en opstanding wordt gesproken

11  B., Matteüs 26:52

12  B., Johannes 18:36

13  B., Lucas 13:27

14  K. 2:216-218

15  K. 33:25-27

16  H. Bukhari I,8,361

17  H., Bukhari V,58,234; Mohammed was toen 53 jaar

18  H., Bukhari 62:6 (dit is een onvoldoende aanduiding. Waarschijnlijk gaat het om verzamelband V. Zo staat het vermeld op www.thereligionofpeace.com

19  K., 33:50; vgl. 61:10-12; ook interessant: Mohammed stal zijn schoondochter Zeyneb, de vrouw van zijn geadopteeerde zoon Saïd, en dwong hem tot een scheiding. Dit wordt goedgekeurd in K. 37:33

20  B., Matteüs 22:36-40

21  K., 5:38; in de Hadith staan zelfs uitspraken van Mohammed dat van iemand die een ei of een touw de hand geamputeerd moet worden

22  Dat is de juridische consequentie van K., 2:228; 3:193; 4:2; 4:38, zie ook H., Bukhari I,6,301; de vrouw heeft volgens Mohammed weinig verstand, en tijdens haar menstruatie mag ze niet bidden. Er komen dan ook maar weinig vrouwen in het paradijs.

23  K., 2,217; 3:72; 3:86,87; 33:14; H., Bukhari, IV, 52,260; IX, 84,57

24  H., de bekende woorden van Mohammed: ‘Jihad is het hoofd van de Islam’, aangehaald bij Sahih Tirmizi

25  K., 4:74-76

26  Het gaat om Fazil Say, wegens ‘blasfemie’ veroordeeld op 15/04/’13

27  K., 47:6; 78:33; 44:54; 56:37,38

28  K., 2:226 vergeleken met 3:64 en 8:39

29  H., Bukhari, IX,83,17; IX,84,57; K. 4:89

B = Bijbel ; K=Koran, H=Hadith