MOSLIM MANIFEST

Beste moslims,

Hoe ziet 'mijn Islam' eruit? De meesten van jullie verkopen je religie als vreedzaam en goed voor ieders ziel en zaligheid. Maar het dagelijkse nieuws lijkt dat te weerspreken. Horen al die extremisten, jihadisten, salafisten en dergelijke nu wel of niet tot jullie Islam? Zo niet, hoe komen ze er dan toe overal de Koran, de Islam en Allah bij te noemen? Zo ja, wat hebben we in de toekomst dan nog van jullie vrezen?

We zitten met een probleem. Jullie en ik. Wij dus. Een probleem van geweldpleging, oorlog, afpersing, dreiging en onrecht in de naam van de Islam. Jullie kunnen daar slachtoffer van worden, zij het dat je wat minder te vrezen heb dan ik, een Christen. Het zal je toch wel duidelijk zijn waarom de Islam de afgelopen jaren een zeer slechte naam heeft gekregen. En daarmee zijn jullie ook slachtoffer geworden van...? Ja, van wat. Van de Islam? Of toch van iets anders, extremisme, iets waarvan je kunt zeggen: "Niet mijn Islam"?

Wie kun je aanzien op de tienduizenden die het afgelopen jaar zijn afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida, Al Nusra en tientallen andere bewegingen die islamitisch heten? Alleen de deelnemers aan die groepen? En hun financiers dan? En de maatschappijen waar ze uit voortkomen, en waarvan ze de religieuze idealen consequent 'vertalen'? In dat geval is het misschien niet jouw Islam, maar het gaat wel om vele miljoenen orthodoxe Moslims. En hoe kan ik hen van jou onderscheiden? Kun je dat zelf wel? Kun je aangeven waarin die andere miljoenen, die zich net als jij 'Moslim' noemen, dwalen? En kun je me laten zien hoe je hen terugwint voor de waarheid die jou dierbaar is?

vrijheid

Eerst even een paar opmerkingen, zodat we van elkaar weten waar we staan. Ik gun ieder veel vrijheid. Ik zie de mijne bedreigd door de Islam, of althans door groepen die zich islamitisch noemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik jou geen vrijheid gun. Maar die vrijheid mag de mijne niet beknotten. Andersom ook niet. Ik wil geen geweld. Ik heb moslimvrienden. Ik wil dat zij in alle rust naar de moskee kunnen, aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen, een beroep kunnen uitoefenen en hun mening kunnen uiten. Ook al ben ik het op het godsdienstige vlak niet met hen eens, ik zal hen mijn mening niet opdringen. Van hen/jou verwacht ik hetzelfde. Ik heb geen hekel aan andere culturen, zoals sommigen. Integendeel, ik zie dat vooral als een verrijking. Ik wil tegenover het onrecht dat Christenen in alle islamitische landen ondervinden geen onrecht stellen. Dat is strijdig met mijn overtuiging. Maar ik verwacht wel iets van jullie.

Natuurlijk kan ik genieten van een site als: "nietmijnislam.nl". Heel inspirerend. En als ik Malala uit Pakistan hoor spreken over het geloof, kan ik er gewoonlijk vierkant achter staan. Sommige gebeden die tijdens de ramadan worden uitgesproken vind ik ontroerend mooi. En de bewerking van de Koran van Kader Abdolah kan ik erg waarderen. En als je de man hoort spreken... Prachtig. Zulke dingen wil ik meer lezen, horen en meemaken. Maar er ligt helaas ook een probleem. Een kolossaal probleem. Een levensbedreigend probleem.

probleemstelling

Je kunt dan wel, samen met de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland, zeggen dat jullie Islam anders is, maar... De extremisten citeren voor al hun daden uit de Koran en de Hadith. Ten onrechte, dacht je? Maar hoe komen dan mensen uit verschillende culturen tot dezelfde gruwelen? Ze doen dezelfde dingen die Mohammed deed, en waar hij uitdrukkelijk opdracht toe gaf. Daar loop jijzelf ook tegenop. Ook jij citeert - als je de Koran althans leest - het zogenaamde zwaardvers (soera 9:5), dat in de loop der eeuwen de dood heeft betekend van honderden miljoenen Christenen, louter en alleen omdat ze Christen waren. En ook jij citeert racistische teksten uit de Koran die wereldwijd Moslims brengen tot antisemitisme, wat zelfs in Nederland schering en inslag is. Stel je voor dat Joden of Christenen dergelijke dingen over moslims zouden zeggen. Dat kan niet, want dat is strijdig met hun geloof. Maar jouw geloof doet dat wel. En je hebt geen ander heilig boek en geen andere profeet. Dus hoe wil je precies een vreedzame Islam definiëren? Met welk gezag?

Zelfs al ben jij vreedzaam - is je broer of zus dat dan ook of zullen je kinderen dat zijn? Duizenden moslims, geboren en getogen in het Westen, met vreedzame ouders, zitten nu bij extremistische groepen of willen zich daarbij aansluiten. Hoe wil je dat voorkomen? Tot hiertoe is de Islam daar niet in geslaagd. Deze extremisten moeten door geheime diensten worden ontdekt (een kostbare zaak). Maar jullie? Geven jullie ooit iemand aan? Hebben jullie een overtuigende boodschap voor hen, die hen kan genezen van hun kwaad? Tot hiertoe is de wil daartoe wel aanwezig, maar daar blijft het bij. Je kunt er onvoldoende inhoud aan geven.

Kan iemand jou iets kwalijk nemen ten aanzien van jihadisme onder leden van jouw geloof? Nee en ja. Nee, omdat je er niets aan kunt doen hoe jouw heilige teksten luiden. Ja, omdat je ook niet in staat bent gebleken de mentaliteit van de massa om te buigen. Maar dit is slechts een zeer algemene, collectieve schuld. Dat is net zoiets als de gemeenschappelijke schuld die wij allen hebben aan het toenemende maatschappelijke geweld. Dat is geen persoonlijke schuld. Toch vraagt dat om aktie. Waar vind ik de gewenste aktie in de Nederlandse Islam?

wat hoop ik?

Mijn hoop is dat jullie erin slagen een werkelijk vreedzame Islam voort te brengen, die alle extremistische afwijkingen kan genezen en mensen uitzicht en houvast biedt. Ik leef daarin met je mee. Ik zie ook de problemen. Je hebt een slechte uitgangspositie. Er staan geweldsteksten in de Koran, die door alle islamitische wetsscholen worden uitgelegd als een opdracht tot geweld in het heden. Hoe ga je daarmee om? En wat doe je met het gewelddadige voorbeeld van Mohammed? Hij heeft honderden vreedzame mensen de dood ingejaagd en in laten jagen. Je hebt dus nog wel wat werk te verstouwen...

Wat ik hoop, is dat jullie vroegtijdig extremistische sympathieën opmerken bij je geloofsgenoten, en daar adequaat mee handelen. En wat denk je ervan om fanatieke islamitische landen een andere waarheid voor te houden, bijvoorbeeld Soedan of Saoedi-Arabië, Qatar of Iran? Durven jullie je te mengen in de discussie tussen de godgeleerden, om een andere interpretatie van de Koran en de Islam te poneren? En wat onderneem je om de invloed van salafisme, wahhabisme e.d. in ons land in te perken? Wat je nu doet is nogal gemakkelijk. Je zegt tegen mensen die niets van de Islam afweten: "Eigenlijk zijn we heel vreedzaam." Dat klinkt voor de gemiddelde krantenlezer erg onwaarschijnlijk. En voor iemand die de Islam goed kent, is dat zelfs apert onjuist. Als je zegt dat de Islam vreedzaam is, is dat geen feit maar een wens.

Zijn er dan geen vreedzame moslims? O ja, de grote meerderheid. Maar ligt hun vreedzame houding verankerd in hun heilige geschriften of is dit een persoonlijke mening? Dat laatste geloof ik. Ze zijn vreedzaam, niet dank zij, maar ondanks hun eigen religie. O ja, er zijn in de wereld veel aanhangers van mystieke vormen van de Islam - zij zijn inderdaad vreedzaam. Maar hun leer wordt door geen enkele islamschool erkend. En je hebt de Ibadieten, maar die vormen slechts een kleine minderheid. En de aanhangers van de Baha'i - maar kun je hen nog Moslims noemen? En jullie?

Wees vreedzaam. Blijf vreedzaam. Verbreid die mening. Neutraliseer kwaadaardige bewegingen. Zuiver de Islam van geweld. Mijn sympathie en zegen heb je.

uitsmijter

Zeker, ik geloof in een God die vrede brengt. Mijn geloof in God is niet zo anders dan dat van Kader Abdolah of Malala. Maar in hoeverre geloven zij nog  in de Allah van de Koran, die hardvochtig is en die mensen aanspoort tot geweld (zwaardvers bijvoorbeeld) ? Of geloven ze in de ene God, in Wie Joden en Christenen geloven? Een God die goed is, liefdevol, rechtvaardig en die geen onderscheid maakt tussen mensen? Misschien geloof jij ook zó in Hem. Maar dan ben je meer Christen dan Moslim. Veel van mijn moslimvrienden zeggen in Allah te geloven, maar in feite geloven ze in God. Ze zijn crypto-evangelischen, die o zo bang zijn om uit de pas te raken met hun eigen religie. Dat zou sociale uitsluiting betekenen, en misschien zelfs fysiek geweld; in sommige islamitische landen zelfs de dood. Veel Moslims zijn Moslim, niet uit keuze of overtuging, maar uit angst...

Wil je een vreedzaam geloof? Wat jou voor de geest staat bestaat al lang. Dat heet Jodendom of Christendom, de oorspronkelijke monotheïstische religies die zo sterk op elkaar lijken en waar de Islam eigenlijk niets van weet en mijlenver van afwijkt. In de Koran staan ook enkele lovende uitspraken over deze religies, uit de Mekkaanse periode van Mohammed. Later wijzigde hij zijn mening. En daarmee bracht hij de Islam op een dwaalspoor. Niet door goddelijke openbaring (want God verandert zijn waarheid niet), maar uit persoonlijke ambitie. Of heb je een betere verklaring hiervoor?

Ik hoop dat je de ware God van vrede en recht zult kennen en je leven daarnaar zult inrichten. Daar heeft iedereen baat bij.

 

Bram Krol

24/04/'15